121-140 www.aukcnidum.cz

 2. e-AUKCE   

 
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140

100

121

 

Lesková Vilma (1917-2000)

"Tři rybky"

 

barevný monotyp, signováno vpravo dole LESKOVÁ (Vilma), datováno 1963. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 38,5 x 27,5 (61,5 x 49) cm

 

900 Kč

 

 

 

Lesková Vilma

Malířka, kreslířka, ilustrátorka. Studovala na Škole uměleckých řemesel v Brně, na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze u Petra Dillingera a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Hedviky Vlkové a Františka Tichého. Trvale působila v Brně. Věnovala se malbě, ilustraci, drobné grafice, typografii, plakátové tvorbě, pedagogické činnosti ve výtvarných oborech.

(9. 2. 1917 Brno - 31. 12. 2000 Brno)

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

122

 

Majer Antonín (1882-1963)

"Česání ovoce"

 

dřevoryt, signováno vpravo dole monogramem v desce A.M. a tužkou A. MAJER, první polovina minulého století.

 

Tisková plocha 29 x 19 (52,5 x 40,5) cm

 

1 000 Kč

 

 

 

Majer Antonín

Malíř, grafik, studia u profesora Brožíka, Schwaigera a Hynaise na AVU v Praze, věnoval se malbě, kresbě a ilustraci. Velký vliv na jeho práci měl Munch. Byl jedním ze zakládajících členů spolku Hollar, s nímž vystavoval u nás i v zahraničí, vydal cyklus pohlednic, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha.

(1.2.1882 Praha - 6.12.1963 Praha)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

123

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Bedřich Smetana"

 

litografie, signováno vpravo nahoře v desce M. ŠVABINSKÝ. Dole pod paspartou jsou skryté tištěné texty: M. Švabinský Del 1907 / Vydal Manes v Praze v 1909 / Štenc, Praha. Rám, pasparta.

 

Výřez 40 x 28,5 (61,5 x 47,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Jan Štenc (1871-1947) byl český nakladatel. V roce 1908 založil podnik Grafický závod Jan Štenc, který se věnoval reprodukci a dokumentaci uměleckých děl a architektury.

 

Švabinský Max

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

124

 

Fuksa Zdeněk (*1922)

"Čarovná ryba na podnose"

 

litografie, vpravo dole signováno tužkou ZDENEK FUKSA, datováno 1966, číslováno 1/8, paspartováno, rámováno.

 

Ve výřezu 27 x 27 (46 x 43) cm

 

900 Kč

 

 

Pochází ze sbírky brněnské fotografky Amálie Skládankové, zvané Aťa. Díla do své sbírky získala převážně přímo od autorů. Paní Aťa Skládanková, fotografka, spolupracovala s řadou výtvarníků na přípravě reklamních materiálů, katalogů, výstav.

 

Fuksa Zdeněk

grafik, malíř, studoval na ŠUŘ, poté na brněnské univerzitě výtvarnou výchovu u profesora Miléna, člen ČFVU, Parabola, TT KLUB Brno, Unie výtvarných umělců ČR, Sdružení Q. V letech 1967 - 1982 působil jako profesor-výtvarník na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně. Ve svých grafikách se věnoval krajině, ale i neživé přírodě, představil např. cyklus Lastury. Z grafických technik používal nejvíce lept s akvatintou, z malířských technik temperu, akvarel, pastel. Pracoval v tématických cyklech, v nichž mohl zvolené téma všestraněji dotvořit.

(nar. 7.9.1922 Brno)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

125

 

Mather Rudolf (1891-1975)

"Statek s lomenicí"

 

dřevoryt, signováno tužkou vpravo dole R. MATHER, první polovina minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 24 x 30 (47,5 x 50,5) cm

 

700 Kč

 

 

 

Mather Rudolf

Grafik, malíř, pedagog, ilustrátor. Studoval ve Vídni na Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění). Po návratu ze zajetí na ruské frontě během 1. světové války studium dokončil na Akademii výtvarných umění v Praze. V Olomouci a posléze v Moravské Třebové měl trvalý pobyt, působil tam jako pedagog a umělecky tvořil. V Olomouci 1922 založil pobočku Metznerbund, verband deutscher Kunstschaffender in der Tschechoslowakei - sdružení německých umělců v Československu. Tvorba umělců sdružených v této společnosti byla z pohledu III. říše považována za zvrhlé umění. Předmětem Matherovy činnosti byla kresba, dřevoryt, lept, suchá jehla, akvarel, ilustroval publikace. Jeho práce byly vydávány na pohlednicích. Část Matherova díla je uchována v Muzeu umění v Olomouci. Mather je zmiňován v publikaci: Habánová a kol. Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období.

(25. 1. 1891 Olomouc - 25. 10. 1975 Blaubeuren u Ulmu, Německo)

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

126

 

Šimon Tavík František (1877-1942)

"Týnský chrám a Staroměstská radnice"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou T. F. ŠIMON a dole uprostřed v desce monogramem s letopočtem 1910. V Seznamu grafických prací Františka Tavíka Šimona zpracovaném Arturem Novákem vedeno pod číslem 144. Rám, sklo. Mimo obrazovou plochu stopa po vlhkosti.

 

Tisková plocha 21,5 x 16,5 (28,5 x 22) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

Šimon Tavík František

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně a dalších. Zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

127

 

Vivante A.

"Sedící žena"

 

lept, signováno tužkou vpravo dole A. VIVANTE, přelom 19. a 20. století. Rámováno.

 

Tisková plocha 41 x 29,5 (54 x 43) cm

 

1 500 Kč

 

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

100

128

 

Štika Karel (1898-1975)

"Krajina - čas sklizně"

 

suchá jehla, signováno tužkou vpravo dole K. ŠTIKA, datováno 1962. Adjustováno v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

Tisková plocha 22,5 x 31,5 (44 x 52) cm

 

400 Kč

 

 

 

Štika Karel

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, publicista, středoškolský profesor v Čechách a na Slovensku, také spisovatel, studium na AVU Praha u prof. Maxe Švabinského, současně studoval profesuru kreslení, modelování a geometrie na FF UK v Praze, získal stipendium na studijní pobyt v Itálii, člen Sdružení jihočeských výtvarníků, UB, SČUG Hollar - v letech 1953 - 1955 předseda spolku, v Lexikonu dlouhý výčet výstav, vystavoval mj. na zlínských salonech, často vystavoval s Hollarem, v roce 1967 jmenován zasloužilým umělcem. Bratr Jaroslava Štiky, proslulého autora skvělých erotických kreseb.

(27.1.1898 Praha - 13.10.1975 Praha)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

129

 

nesignováno

"Starý hráč na harfu a jeho múza"

 

lept, signum nenalezeno, nedatováno, vlevo dole tužkou německý text "Der alte Harpner".

 

Ve výřezu 24 x 18 (53 x 40,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

     

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

100

130

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Skály - Turnovská krajina"

 

litografie, signováno vpravo dole v desce M. ŠVABINSKÝ. Rámováno, pod sklem, paspartováno.

 

24,5 x 18 (42,5 x 32) cm

 

1 000 Kč

 

 

Ve sbírkách Moravské galerie v Brně je zařazené stejné litografické dílo s názvem Turnovská krajina, ale zrcadlově převrácené. Zde uvedena datace 1932.

 

Švabinský Max

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, studia na akademii v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského spolku umělců Hagenbund a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži, od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie - nejvyšší francouzské státní vyznamenání udělované mimo jiné za významný kulturní přínos Francii. V průběhu života používal různé výtvarné techniky – olejomalba, akvarel, pastel, kresba tužkou, uhlem, rudkou, perokresba, litografie, mezzotinta, lept, suchá jehla, dřevoryt. Navrhoval bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny, byl také autorem ilustrací, plakátů, ex libris. Námětově se věnoval portrétům, krajinomalbě, erotickým scénám. Již v roce 1945 vyhlášen národním umělcem, jeden z největších českých grafiků a kreslířů vůbec.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

     

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

131

 

 

Jiřele Miroslav (*1983)

"Z cyklu Měsíčňan"

 

grafika, autorský tisk, dole uprostřed uveden název díla, vpravo dole signováno MIROSLAV JIŘELE, datováno 2010. Rámováno, pod sklem.

 

67,5 x 100 (72 x 104,5) cm

 

2 800 Kč

 

 

Věnováno přímo autorem Základní a Mateřské škole Pramínek, o.p.s., Heyrovského 13, Brno, pro nějž je i draženo.

 

Jiřele Miroslav

Fotograf, grafik. Studia na Střední průmyslové keramické škole v Bechyni, dále na PF v Plzni obor Výtvarná kultura. Od roku 2004 studoval v Ateliéru Enviroment u akademického malíře Merta, pokračoval v Ateliéru Grafika u akademické malířky Margarity Titlové - Ylovský. Absolvoval stáže ve Francii, Skotsku a Portugalsku. Vystavuje u nás a v zahraničí, spolupracuje s módním návrhářem Pavlem Jevule. Je spoluzakladatelem aukční síně Etcetera.

(nar. V roce 1983 v Pardubicích)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

132

 

Kadrnožka Dimitrij (1923-2022)

"Reminiscence II"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou KADRNOŽKA, autorský list. Rámováno, pod sklem.

 

Tisková plocha 70,5 x 55, celý list 78 x 62 (82,5 x 65,5) cm

 

2 000 Kč

 

 

Věnováno přímo autorem Základní a Mateřské škole Pramínek, o.p.s., Heyrovského 13, Brno, pro nějž je i draženo.

 

Kadrnožka Dimitrij

Malíř, grafik, studoval na VŠUP v Praze u profesora A. Strnadela a scénografii na AVU v Praze u F. Tröstera. V roce 1947 uskutečnil studijní cestu do jižní Francie. Asistoval prof. Strnadelovi při freskách ve Frenštátě pod Radhoštěm, Vráži a Mnichově Hradišti. V letech 1967-1974 byl vyslán Ministrem kultury na Kubu, kde založil novou Národní školu výtvarného umění v Havaně a působil v ní jako profesor a tři roky jako děkan. Věnoval se malbě a grafice, v užité grafice nejvíce filmovému plakátu, navrhoval jevištní výpravy, výtvarně spolupracoval na dvaceti celovečerních filmech režisérů K. Steklého a D. Kleina.

(29.10.1923 Kroměříž - 23.4.2022)

 

ODKAZ: www.pametnaroda.cz/cs/kadrnozka-dimitrij-1923

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

:

133

 

Pištěk Jan (*1961)

"Vulkanus láva"

 

barevná litografie, autorský list, signováno vpravo dole tužkou monogramem J.P. 09 (JAN PIŠTĚK, datováno 2009), uprostřed název díla, autorský tisk. Volný list.

 

Tisková plocha 38 x 30, celý list 50 x 35 cm

 

1 300 Kč

 

 

Věnováno přímo autorem Základní a Mateřské škole Pramínek, o.p.s., Heyrovského 13, Brno, pro nějž je i draženo.

 

Pištěk Jan

Malíř, kostýmní výtvarník. Studoval na Výtvarné škole Václava Hollara v Praze a na Akademii výtvarných umění v Praze figurální malbu a krajinomalbu u prof. F. Jiroudka. Absolvoval studijní pobyty v New Yorku a Jackson Hole ve státě Wyoming. Věnuje se malbě, grafice, interiérové plastice, filmovému a divadelnímu designu. Zastoupen ve sbírkách moderního umění Národní galerie v Praze.

Významná je spolupráce s otcem Theodorem Pištěkem (Theodor Pištěk, narozen 25. října 1932 Praha, český malíř, kostýmní výtvarník, scénograf a bývalý automobilový závodník, syn herce Theodora Pištěka, potomek malíře Františka Ženíška).

(nar. 10.8.1961 v Praze)

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

134

 

Kadrnožka Dimitrij (1923-2022)

"Ikarus"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou KADRNOŽKA, datováno 1996, číslováno 2/10. Volný list.

 

Tisková plocha 54 x 43, celý list 65,5 x 52,5 cm

 

2 000 Kč

 

 

Věnováno přímo autorem Základní a Mateřské škole Pramínek, o.p.s., Heyrovského 13, Brno, pro nějž je i draženo.

 

Kadrnožka Dimitrij

Malíř, grafik, studoval na VŠUP v Praze u profesora A. Strnadela a scénografii na AVU v Praze u F. Tröstera. V roce 1947 uskutečnil studijní cestu do jižní Francie. Asistoval prof. Strnadelovi při freskách ve Frenštátě pod Radhoštěm, Vráži a Mnichově Hradišti. V letech 1967-1974 byl vyslán Ministrem kultury na Kubu, kde založil novou Národní školu výtvarného umění v Havaně a působil v ní jako profesor a tři roky jako děkan. Věnoval se malbě a grafice, v užité grafice nejvíce filmovému plakátu, navrhoval jevištní výpravy, výtvarně spolupracoval na dvaceti celovečerních filmech režisérů K. Steklého a D. Kleina.

(29.10.1923 Kroměříž - 23.4.2022)

 

ODKAZ: www.pametnaroda.cz/cs/kadrnozka-dimitrij-1923

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

135

 

Minář Karel (1901-1973)

"Kroměříž - Haná"

 

dřevoryt, signováno a datováno v desce vlevo dole monogramem MK 29 (Minář Karel), vzadu informace se jménem autora, názvem díla a datací 1929. Rámováno, pasparta, pod sklem.

 

27,5 x 16 (44,5 x 29,5) cm

 

500 Kč

 

 

Dle majitele se jedná o vyobrazení slunečních lázní v Kroměříži.

 

Minář Karel

malíř, grafik, sochař, studoval u profesorů M. Pirnera, V. Bukovace a J. Obrovského na AVU v Praze, kde později působil jako pedagog, námětově čerpal ze života na Moravském Slovácku a na Podkarpadské Rusi, oblíbeným námětem byli koně.

(11.1.1901 Kroměříž - 5.11.1973 Praha)

 

     

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

136

 

neurčeno

"Benátky"

 

akvatinta, signováno tužkou vpravo dole, vlevo dole nečitelný text. Paspartováno, pasparta při horním a spodním okraji poškozena vlhkem, rámek zlaté barvy, pod sklem.

 

Ve výřezu 26,5 x 17,5 (48 x 37,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

     

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

100

137

 

Bauch Jan (1898-1995)

"Milenci"

 

litografie, signováno dole tužkou JAN BAUCH. Adjustováno v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

Výřez 23,5 x 14,5 (56,5 x 45) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Bauch Jan

Významný český malíř, grafik, sochař, ilustrátor, studia UMPRUM v Praze u Dítěte, grafická speciálka u Švabinského, 1937 GRAND PRIX v Paříži, 1977 národní umělec, člen Umělecké Besedy, S.V.U. Mánes, kolem čtyřiceti výstav po celém světě, jeden z nejvýznamnějších českých malířů 20. století, řada monografií. Zastoupen v galeriích National Gallery of Art, Washington D.C., Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarných umění Praha, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie umění, Karlovy Vary, Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem.

(16.11.1898 Praha - 9.1.1995 Praha)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

138

 

Vilhelmová Lenka (*1957)

"Deset století architektury I"

 

kombinace - suchá jehla, mezzotinta, perforace, signováno vpravo dole tužkou VILHELMOVÁ, datováno 1997, číslováno 22/60. Dole uprostřed uveden rukou název díla. Zarámovaný list.

 

Tisková plocha 62 x 41 cm (80,5 x 58) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Vilhelmová Lenka

grafička, malířka, narozena v Praze, studovala na SUPŠ v Praze a u S. Ballardiniho, R. Ondráčka a L. Čepeláka na AVU tamtéž, orientuje se na volnou a drobnou grafickou tvorbu, členka Most, SČUG Hollar, v roce 2004 získala Cenu SČUG Hollar, pedagogické zkušenosti získala působením na ČVUT Praha jako odborná asistentka, vystavovala v Praze, Brně, Mnichovicích, Liberci, Ostrově nad Ohří, na Novém zlínském saloně, s Galerií Hollar na XII. Festivalu komorní grafiky.

(Nar. 1. 3. 1957 Praha)

     

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

139

 

Stehlík Ctirad (1938-2003)

"Ořezaný strom"

 

barevná litografie, signováno dole uprostřed tužkou CTIRAD STEHLÍK, datováno 1981, číslováno 31/44. Pasparta, rám, sklo. Práce z cyklu osmi volných grafických listů "Parky", vyšlo nákladem autora, Praha, 1981, edice 8x8.

 

Tisková plocha 23,6 x 18,7, výřez v paspartě 27,7 x 22,5 (51 x 43) cm

 

900 Kč

 

 

Majitel získal přímo od autora.

 

Stehlík Ctirad

Malíř, grafik, keramik, jeho tvorba pokrývala také obory: reliéf, kresba, ilustrace, sklo, keramika, kov, narozen v Praze, studium na keramické škole v Bechyni a na AVU Praha u Karla Součka a Ladislava Čepeláka, navazoval na tvorbu Františka Tichého. Řada výstav u nás i v Evropě, zastoupen ve sbírkách pražské Národní Galerie, v Ermitáži v Petrohradu, AJG Hluboká, NG v Brně, GVU v Ostravě, v National Gallery of Art, Washington D.C., USA.

(10.5.1938 Praha - 15. 8. 2003 Praha)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

140

 

Stehlík Ctirad (1938-2003)

"Kouzelníkův stůl"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou CTIRAD STEHLÍK, datováno 1988, označeno AT (autorský tisk). Textilní pasparta, rámování v textilním olepu. (Rámek na fotografii je ořezaný.)

 

Tisková plocha 37 x 48, výřez v paspartě 41 x 52,5 (65 x 73) cm

 

3 500 Kč

 

 

Majitel získal přímo od autora.

 

Stehlík Ctirad

Malíř, grafik, keramik, jeho tvorba pokrývala také obory: reliéf, kresba, ilustrace, sklo, keramika, kov, narozen v Praze, studium na keramické škole v Bechyni a na AVU Praha u Karla Součka a Ladislava Čepeláka, navazoval na tvorbu Františka Tichého. Řada výstav u nás i v Evropě, zastoupen ve sbírkách pražské Národní Galerie, v Ermitáži v Petrohradu, AJG Hluboká, NG v Brně, GVU v Ostravě, v National Gallery of Art, Washington D.C., USA.

(10.5.1938 Praha - 15. 8. 2003 Praha)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE